Liczba kartek: 330, Liczba wysłanych: 15 680
Wasze kartki: 0 (publiczne: 0, prywatne: 0)
Średnia ocena kartek: 4.67/5
  • Hasło:
Dzisiaj jest czwartek 9 kwiecień - 100 dzień roku, do końca pozostało 266 dni.
Imieniny:Na stronie 2 osoby
Regulamin
Zasady korzystania z serwisu :

1. Wysy?anie oraz odbieranie kartek internetowych w Serwisie nie wymaga rejestracji. Ka?dy mo?e samodzielnie podj?? decyzj? o tym, czy przegl?da? strony Serwisu anonimowo i korzysta? tylko z cz??ci us?ug, czy te? zarejestrowa? si? jako Zarejestrowany U?ytkownik i korzysta? z pozosta?ych us?ug.

2. W czasie procesu rejestracji u?ytkownik podaje swoje imi?, nazwisko, has?o oraz adres e-mail. Powy?sze dane b?d? dost?pne tylko dla administratora Serwisu i nie b?d? nigdy udost?pnione osobom trzecim.

3. Adres e-mail wykorzystywany b?dzie tylko i wy??cznie do celów zwi?zanych z Serwisem, promocj? us?ug Serwisu i serwisów z nim powi?zanych.

4. Informujemy, ?e ka?demu u?ytkownikowi przys?uguje prawo wgl?du do swoich danych, ich poprawienia oraz usuni?cia. Usuni?cie danych jest równoznaczne z usuni?ciem konta u?ytkownika.

5. Serwis nie ponosi odpowiedzialno?ci za niedostarczenie kartki do adresata z przyczyn nie le??cych po stronie serwisu np: spowodowane wpisaniem z?ego adresu e-mail, przepe?nieniem skrzynki odbiorczej adresata, indywidualnymi ustawieniami kont e-mail w tym ustawieniami antySPAMowymi oraz innymi nie wynikaj?cymi z winy administratora.

6. Po up?ywie 60 dni od wys?ania kartki zostaje ona usuni?ta, ze wzgl?du na przeprowadzan? okresowo optymalizacj? bazy danych. Kasowane s? kartki zarówno przeczytane jak i nie przeczytane.

7. U?ytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie warunków korzystania z niniejszego regulaminu.

8. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie bez konieczno?ci informowania U?ytkownika.

9. Wszelkie uwagi oraz reklamacje nale?y kierowa? drog? elektroniczn? za pomoc? formularza dost?pnego na stronie www.ekartka.biz/kontakt.php

10. Regulamin zosta? zaktualizowany i opublikowany 5 grudnia 2009.
.:: Copyright © 2004-2020 WMsoft.pl All Rights Reserved. Powered Ek@rtka MAX ::.
3.215.182.81 -> czas generowania strony: 0.012140035629272 sek.
Powered byEk@rtka MAX

Valid XHTML 1.1 Poprawny CSS!